سایر مطالب

سمینار جغرافیا، تالار وزارت کشور، اردیبهشت ۹۰، مرحوم دکتر گنجی پدر جغرافیای ایران افتخار دادند تا با ایشان عکس به گیرم.

 روحش شاد

DSC01490
 

اسفند ۱۱, ۱۳۹۴

سمینار

سمینار جغرافیا، تالار وزارت کشور، اردیبهشت ۹۰، مرحوم دکتر گنجی پدر جغرافیای ایران افتخار دادند تا با ایشان عکس به گیرم.  روحش شاد