تاثیر محیط

 

افکار، رفتار و معتقدات آدمی حاصل محیط اجتماعی، خانوادگی، شغلی، اقتصادی و سیاسی او است.

آبان ۲۷, ۱۳۹۳

اهمیت محیط

  افکار، رفتار و معتقدات آدمی حاصل محیط اجتماعی، خانوادگی، شغلی، اقتصادی و سیاسی او است.