انواع محیط

– انواع محیط

 

 1. محیط از نظر واحدهای سیاسی
 2. محیط بر مبنای باز و بسته
 3. محیط بر مبنای واحدهای جغرافیایی
 4. محیط از نظر سیاسیون
 5. محیط از نظر بازیگران
 6. محیط از نظر جغرافیدانان
 7. محیط از نظر زیست شناسان
 8. محیط از نظر سطوح تهدیدات
 9. محیط از نظر مکتب گشتالت
 10. محیط از نظر روانشناسان
 11. محیط از نظر مدیریت استراتژیک

 

 

آبان ۳۰, ۱۳۹۳

انواع محیط

– انواع محیط   محیط از نظر واحدهای سیاسی محیط بر مبنای باز و بسته محیط بر مبنای واحدهای جغرافیایی محیط از نظر سیاسیون محیط از […]